Regulamin zakupów
Regulamin sklepu internetowego www.firany-diany.pl
-
 
Warunki  ogólne
 -

1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym www.firany-diany.pl
 
2. Regulamin określa prawa i obowiązki osoby zamawiającej oferowane produkty, zwanej dalej KLIENTEM.
 
3. Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu.
 
Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
 
4. Podane ceny towarów są cenami brutto zawierają podatek VAT.
 
5. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski. Koszt dostawy obliczony jest według stawek obowiązujących na terenie  RP i wyświetlany jest przy składaniu zamówienia.
 
 
Sklep internetowy, działający pod www.firany-diany.pl prowadzony jest przez :
________________________________________________
 
PPHU ,,DIANA"
Beata Diana Gawlik
ul. Słowackiego 7/12
46-300 Olesno
 
NIP: 5761137519 ; Regon 160255173
 
tel. 513 516 070
e-mail : firany-diany@firany-diany.pl
__________________________________________________
Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  prowadzonego przez Ministra Gospodarki.
-
 
Definicje
 -
 
1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 
 
2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 
3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
 
a) Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.
 
4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 
5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 
6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 
7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
 
8. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
 
9. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 
10. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
 
11. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 
12. Sprzedawca - oznacza Beatę Gawlik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PPHU ,,DIANA" z siedzibą w Oleśnie (46-300), ul.Słowackiego 7/12, NIP: 5761137519, REGON: 160255173, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; e-mail: firany-diany@firany-diany.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego www.firany-diany.pl
 
13. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.firany-diany.pl
 
14. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 
15. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 
 16. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 
 
Jak dokonać zakupu
-
 
1. Aby dokonać zakupu nie trzeba się rejestrować ani zakładać konta w naszym sklepie , można bezpośrednio po włożeniu produktu do koszyka wypełnić formularz zamówienia. Zakupy zrobisz klikając na tekst ,,do koszyka". Jeżeli interesuje Cię więcej niż jedna sztuka tego samego produkty w okienku "ilość" wpisz ilość jaką chcesz zakupić. Jeżeli chcesz kontynuować zakupy i włożyć do swojego koszyka inne produkty kliknij na ikonkę ,, kontynuuj zakupy" znajdującą się w lewym dolnym rogu w dziele KOSZYK. Chcąc zakończyć zamówienie wybierz formę zapłaty i dostawy oraz kliknij na ikonkę ,, Zamawiam " znajdującą się w prawym dolnym rogu w dziele KOSZYK.
Kliknięcie " Zamawiam i płacę " - oznacza złożenie zamówienia tj. zawarcie umowy sprzedaży i pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
Po prawidłowo złożonym zamówieniu na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zamówienie.
 
 
2. Zamówienie będzie uważane za złożone w sytuacji, gdy w formularzu zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, tj. adres, numer telefonu kontaktowego oraz prawidłowy adres  e-mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 

3. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień w przypadku niepełnego adresu umożliwiającego dostarczenie przesyłki, jak również w przypadku nieoczekiwanego braku produktu. W takim przypadku sklep powiadomi o tym fakcie zamawiającego poprzez e-mail lub telefonicznie z wyjaśnieniem przyczyn odmowy realizacji.

 

4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient składa zamówienie przez telefon podając Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu oraz ilość Towaru jaką chce zamówić. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia Klient określa sposób Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny. Każdorazowo podczas składania przez Klienta zamówienia przez telefon Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

 

5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia za pośrednictwem telefonu, Sprzedawca prześle na Trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny informację zawierającą potwierdzenie warunków Umowy sprzedaży. Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży, jego cenę, koszt Dostawy i informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany jest ponieść w związku z Umową sprzedaży.

 

6. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz jego ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu.

 

7. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości , Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.

 

8. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

 

9. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia wraz z aktualnym Regulaminem w formie elektronicznej zawierającym również wzór formularza Odstąpienia od umowy.

 

10. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa  powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 

12. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

13. Jeżeli do 6 dni od daty złożenia zamówienia na konto bankowe Sklepu nie wpłynęła cała należna kwota zamówienia, może ono zostać anulowane.

 

14. Sklep zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Klientem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonu, w celu usprawnienia realizacji zamówienia oraz przedstawienia informacji komercyjnych dotyczących naszych towarów. Informujemy że nie udostępniamy i nie przetwarzamy danych osobowych.

 

15.  Z uwagi na fakt, że większość Towarów oferowanych przez Sklep jest wykonywana na indywidualne potrzeby Zamawiającego ("szyta na miarę"), dokonywanie modyfikacji złożonego Zamówienia jest możliwe jedynie w ciągu 10 godzin od momentu dokonania Zamówienia (moment zawarcia Umowy). W przypadku potrzeby modyfikacji Zamówienia, Zamawiający, w terminie 10 godzin powinien skontaktować się ze Sprzedawcą kierując informację o potrzebie modyfikacji Zamówienia na adres elektroniczny:firany-diany@firany-diany.pl, wraz ze wskazaniem zakresu i sposobu zmian. W przypadku modyfikacji Zamówienia Cena, jak również Koszty dostawy, mogą ulec zmianie, o czym Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.

 

16. Sklep może odstąpić od umowy, gdy nie ma wystarczającej ilości zamówionego przez klienta  towaru i nie ma możliwości sprowadzenia z hurtowni, gdyż jest tam już niedostępny. Przy końcówkach materiału, gdy na wałku zostanie mniej niż 2 metry, po odcięciu zamówionego przez klienta towaru.

 

17. Nie wysyłamy za pobraniem materiałów ciętych z belki, gdy ich ilość nie przekracza 3 m.

 

Zamówienia można składać w następujący sposób :

  •  poprzez formularz dostępny na stronie internetowej sklepu
  •  e-mailem na adres : firany-diany@firany-diany.pl
  •  telefonicznie na nr tel. 513 516 070

 

Czas realizacji zamówień
 -
 
Ze względu na dużą kolorystykę dodatków oraz możliwości w dostosowania wymiaru firan do Państwa  potrzeb firanki szyjemy dopiero po złożeniu zamówienia przez klienta .
Przybliżony czas oczekiwania na realizację zamówienia (w dniach roboczych) wynosi średnio od 3 do 8 dni  w zależności od ilości zamówionych firan, plus czas na dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską. W okresie przedświątecznym czas realizacji firan szytych może wydłużyć się do 16 dni roboczych. W przypadku płatności przelewem, czas otrzymania paczki wydłuża się o czas realizacji przelewu. O wysyłce zawsze informujemy mailem.
Okres przedświąteczny w naszej firmie  rozpoczyna się od 1 listopada i trwa do świąt Bożego Narodzenia oraz 5 tygodni przed świętami Wielkanocnymi.
 W okresie przedświątecznym ze względu na dużą ilość zamówień realizujemy tylko zamówienia na firany w rozmiarach podanych w naszej ofercie. Zamówienia na firany szyte w innym rozmiarze będą przyjmowane i realizowane po świętach.
-
Wysyłka i formy płatności

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest PayPro S.A.

 
 Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą Poczty Polskiej. Może się zdarzyć, że paczki o większych gabarytach zostaną wysłane firmą kurierską.
Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu.
 
 
Możliwe są następujące formy płatności:
  • Przelewem - po zakupie przesyłamy e-mail zawierający nasz numer rachunku bankowego na który należy dokonać wpłaty. Towar wysyłany jest do 10 dni od zaksięgowania wpłaty. Przelew możesz zrealizować przez internet, na poczcie lub w banku.
  • e-przelewem - transakcję realizuje system przelewy24.pl 
  • Za pobraniem - zapłata przy odbiorze towaru gotówką u listonosza lub na poczcie . Paczki za pobraniem wysyłamy do kwoty nie przekraczającej 690 zł.
Prawa przedsiębiorcy do ubiegania się o zwrot zapłaty za nieodebranie paczki za pobraniem :
Brak odebrania przesyłki pobraniowej nie oznacza, że strony przestają być związane umową sprzedaży. Zarówno klient, jak i sprzedawca mają prawo domagać się jej wykonania oraz naprawienia szkody. Sprzedawca może domagać się od klienta zapłaty samej ceny towaru, kosztów pierwszej przesyłki oraz kosztów ewentualnej ponownej przesyłki oraz kosztów przesyłki zwrotnej.
 

Ubieganie się o zwrot kosztów przesyłki zaczynamy od wezwania do zapłaty drogą telefoniczną, mailową lub pisemną. Jeśli te metody okażą się nieskuteczne, pozostaje droga sądowa lub windykacja.

 
 
Firany szyte na indywidualne zamówienie Klienta ( dotyczy również skracania firan na inną wysokość niż w ofercie głównej) wysyłamy za przedpłatą, wpłacenie zaliczki w wysokości 50 zł, reszta przy odbiorze lub całej kwoty na konto.
W okresie przedświątecznym nie wysyłamy za pobraniem.
 
 -
Koszty wysyłki wynoszą :
 -
a) przelew na konto od 16 zł - Paczkomat
b) przelew na konto od 19 zł. - Kurier lub Poczta Polska
c) za pobraniem   25 zł. - Kurier lub Poczta Polska
 
 
 
 
-
Zamówienia zagraniczne proszę wysyłać na e-mail : firany-diany@firany-diany.pl  Koszt wysyłek wyceniamy indywidualnie, jest on uzależniony od kraju do którego nadajemy paczkę oraz wagi. Paczki zagraniczne wysyłamy Pocztą Polską po odnotowaniu przelewu.
NIE WYSYŁAMY ZA POBRANIEM.
 
 -
Koszty wysyłek do Unii Europejskiej Pocztą Polską :
 
  • paczka pocztowa ekonomiczna do 1 kg  - cena 69,00 zł.
  • paczka pocztowa ekonomiczna od 1 do 2 kg   - cena 80,00 zł.
  • paczka pocztowa ekonomiczna od 2 do 4 kg - cena 95,00 zł.

Na terenie Polski przesyłki dostarczane są przez Pocztę Polską w ciągu 2-3 dni roboczych, w okresie przedświątecznym może wydłużyć się do 5 dni. Nie odpowiadamy za opóźnienia w dostawie przesyłek przez Pocztę Polską oraz Kuriera. Nie odpowiadamy również za niedostarczenie przesyłki w wyniku błędnie podanego adresu na który miał zostać wysłany towar oraz uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Za wszystkie uszkodzenia odpowiada przewoźnik firma InPost lub Poczta Polska.
 
 
Reklamacje
 -

      W przypadku niezgodności towaru z umową skontaktuj się z nami tel. lub e-mailowo i opisz zaistniałą wadę, następnie reklamowany towar wraz z protokołem niezgodności należy odesłać bezpośrednio do naszego sklepu  w ciągu 14 dni od dostania przesyłki. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru z opisem niezgodności. Reklamowany towar wysyłają Państwo na swój koszt podając nr konta na które zwrócimy koszty przesyłki po rozpatrzeniu reklamacji.
W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności towaru z umową , Sprzedawca wymieni towar wolny od wad albo wadę usunie ( w przypadku firan szytych na podany wymiar). Zamawiający nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.
Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów) nie mogą być podstawą reklamacji .
Wymiary produktów  objęte są tolerancją w granicach +/- 3 cm na wysokość i szerokość co nie może być powodem do reklamacji.
 
 -
Adres do obsługi reklamacji:
 
PPHU ,,DIANA"
ul. Słowackiego 7/12
46-300 Olesno
tel. 513 516 070
 
Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
 -

Zwroty towaru

Przed odesłaniem towaru bardzo prosimy o upewnienie się czy podlega on wymianie lub zwrotowi.  

 -1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku zakupów dokonanych przez internet mają Państwo prawo zwrotu towaru w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

 
2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi Firany-Diany.pl , w terminie 14 dni od odbioru towaru oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 
3. Towar musi wrócić nieuszkodzony i bez śladów użytkowania co nie oznacza, że nie mógł być rozpakowany.Towar powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu z dołączonym paragonem.
 
4. Państwo wysyłacie towar na Wasz koszt podając jednocześnie nr konta na które ma zostać przelana należność za ten towar.
 
5. Po otrzymaniu przesyłki i sprawdzeniu jej stanu należność za towar będzie przelana w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych, zwrotów pieniędzy dokonujemy przelewem na konto bankowe w Polsce. 
 
6 .Ze względu na to, że firany szyte są dla każdego klienta dopiero po złożeniu zamówienia, zwrotom podlegają jedynie produkty z działu ,,FIRANY GOTOWE " z pominięciem firan  ciętych z metra ( firany przycinane z belki ) oraz gotowe firany żakardowe bez wszytej taśmy marszczącej.
 
 
 Firany z pozostałych działów szyjemy w naszej pracowni dopiero po złożeniu zamówienia przez Klienta, wykonujemy usługę szycia, nie podlegają one zwrotom ani wymianie.
 
Nie przyjmujemy przesyłek bez powiadomienia nas o chęci odstąpienia od umowy lub przyczynach reklamacji.

 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1. Wszystkie produkty w sklepie internetowym (oprócz gotowych firan żakardowych bez wszytej taśmy) to "towary na zamówienie".

2. Pod pojęciem "TOWAR NA ZAMÓWIENIE" rozumieć należy: firany, zasłony, zestawy, inny materiał stanowiący towar, którego dostosowanie do indywidualnych potrzeb Kupującego zgodnie z zamówieniem wymaga koniecznej ingerencji w postaci – przycięcia, skrócenia, zszycia, nieodwracalnego połączenie z innym materiałem itp. – skutkującego bezpowrotnie, że dany TOWAR nie może być objęty prawem do odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z Ustawą z dn. 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827)- art.38 pkt. 1,3,6. ("Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy: 3 ) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Wszystkie produkty, które zostały poddane przeróbką nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

 

UWAGA ! Nie przyjmujemy przesyłek na nasz koszt i za pobraniem, nie przyjmujemy również przesyłek bez uprzedzenia nas o chęci zwrotu lub reklamacji.
Za pobraniem nie wysyłamy materiałów ciętych z belki nieprzekraczających 3 m tkaniny, takie zamówienie zostanie anulowane.
 
 
W przypadku, gdy Klient sklepu będzie chciał wdać się w spór z naszą firmą w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.
  -

Opis towarów

 

1. Rozmiar firan i tkanin jest podawany przed zmarszczeniem, jeżeli nie jest napisane inaczej.

2. Wysokość podawana jest zawsze od taśmy marszczącej ( łącznie z taśmą ) do końca firany w najdłuższym miejscu.

Wysokość i szerokość może różnić się o 3 cm od wymiaru podanego w opisie.

Wymiary produktów objęte są tolerancją w granicach +/- 3 cm na długości i szerokości.

3. Kolor firany może odbiegać od widocznego na monitorze komputera, każdy monitor może inaczej wyświetlać kolory i ich odcienie.

4. Opis firany podawany jest pod zdjęciem głównym i dotyczy produktu z tego zdjęcia.

5. W przypadku domawiania firan o tej samej nazwie w późniejszym terminie nie gwarantujemy identycznego odcienia tkaniny oraz dodatków. Różnić się może również grubość tkaniny i jej faktura. Wynika to z dostarczanych z fabryk tkanin, gipiur i lamówek w różnych terminach.

6. Jeżeli firany mają stanowić komplet prosimy o taką informację podczas składania zamówienia.

7. Zdarzyć się może, że do firanki będzie doszyta inna gipiura niż pokazana na zdjęciu, jest to wynikiem wyczerpania zapasów w naszej firmie i u producenta. Proponujemy wówczas podobną gipiurę o tej samej szerokości co w ofercie.

8. Wszystkie uwagi dotyczące zamówienia tj. skrócenia firanki na inną wysokość, układu firanki ( lustrzane odbicie), koloru lamówki , proszę podać w okienku ,,dodatkowe informacje" podczas składania zamówienia.

Informacje takie można również wysłać na nasz e-mail: firany-diany@firany-diany.pl

      

Informacja dotycząca zawarcia umowy
 

      Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje wówczas gdy konsument składa zamówienie w trakcie kliknięcia na ikonkę  ,, zamawiam i płacę "
 

Polityka prywatności
 -
Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.
Klient ma prawo w każdej chwili do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. W celu realizacji płatności i przesyłki dane będą przekazane  firmom kurierskim lub Poczcie Polskie.Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost , zamawiane przez portal kurierski ,,FURGONETKA" który tym samym jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych klientów naszego sklepu.
 
 
 
Własność intelektualna
 
 -
Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
 
 

Rękojmia dla Przedsiębiorców

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę.

2. Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia. Przedsiębiorca nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Przedsiębiorcy. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Przedsiębiorca żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru, lub usunięcia wady

4. Przedsiębiorca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Przedsiębiorca może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy

6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Przedsiębiorcę.

 
 
 -

Prawo odstąpienia od umowy które weszło  w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować naszą firmę PPHU ,,DIANA" ul. Słowackiego 7/12 46-300 Olesno o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) na nasz e-mail: firany-diany@firany-diany.pl Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności. Niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

- Proszę odesłać nam towar na adres firmy:

PPHU ,,DIANA"

Beata Gawlik

ul. Słowackiego 7/12

46-300 Olesno ,

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni ;

- Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

- Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

Wszystkie produkty w sklepie internetowym (oprócz artykułów dekoracyjnych, firan żakardowych bez wszytej taśmy) to "towary na zamówienie"

 __________________________________________________________________________________________________

 

Poniżej przedstawiamy wzór formularza z którego możecie Państwo skorzystać w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

 

Wystarczy skopiować, wkleić do edytora tekstowego, wydrukować, wypełnić i przesłać go do nas drogą e-mailową na firany-diany@firany-diany.pl   lub pocztą tradycyjną na adres PPHU ,,DIANA" ul. Słowackiego 7/12 46-300 Olesno.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 - Adresat: PPHU ,,DIANA ul. Słowackiego 7/12, 46-300 Olesno firany-diany.pl 

- Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

…………………………………………………………………………………………………….

- Data otrzymania towaru: ………………………………………………………………….…

- Imię i nazwisko konsumenta: ……………………………………………………………..…

- Adres konsumenta: …………………………………………………………………………..

          

 

   Podpis Konsumenta

 

 Ze względu na dużą rozpiętość w rozmiarach i doborach dodatków, firany szyjemy  dopiero po złożeniu zamówienia przez Klienta, nie podlegają one zwrotom ani wymianie. Prosimy o przemyślane zakupy, w razie jakichkolwiek niejasności służymy fachową radą telefoniczną lub mailową.

 

 

1.Skontaktuj się z nami o chęci odstąpienia od umowy, następnie odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością. Dołącz paragon. Przesyłka jest realizowana na Twój koszt.

2. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.

3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).

4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres e-mail prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy za towar bez kosztów wysyłki które ponosi klient.

5. Przyjmujemy jedynie zwroty firan, które nie zostały poddane przeróbką tzn. nie została wszyta taśma marszcząca, nie zostały szyte w naszej pracowni, oraz nie były przycinane z belki  (kupowane na metry)

UWAGA ! Nie przyjmujemy przesyłek bez uprzedzenia nas o chęci zwrotu lub reklamacji.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl